Оценка на съответствието на инвестиционните проекти

 

П

роцесът на строителството започва с предпроектно проучване, изготвяне на проектна документация, надзор в проектирането и последващото съгласуване на проектите със съответните контролни органи. Именно тук ние от “Петкова Консулт” ЕООД подпомагаме своите клиенти.

 

Оценката на съответствието на проекта е задължителен за всички строежи от първа до трета категория и е задължителна предпоставка за издаване на Разрешение за строеж ( съгл. чл.142, ал.1, 2, 4 и 5 от ЗУТ). Строителният надзор има специалисти по всички специалности, включително пожарна безопасност (ПАБ) и хигиена и опазване на здравето на хората (ХЕИ). Тези специалисти преглеждат представения проект и и с подписите си гарантират че проекта отговаря на нормативните изисквания. Нашите специалисти се събират, преглеждат проекта и при изготвянето на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти дават своите становища по всички необходими специалности, включително по части пожарна безопасност и хигиена, с което се избягва необходимостта от съгласуване на проектите от ХЕИ и ПАБ. Нашите специалисти проверяват количеството и качеството на представената проектна документация и с подписват и подпечатват проектите с което гарантират че проектът отговаря на техническите и нормативни изисквания. Фирмата изготвя Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, който се входира в общината заедно със проектите по всички специалности и Главният архитект е задължен да издаде Разрешение за строеж в двуседмичен срок.

 

За строежите от четвърта и пета категория Оценката за съответствието на проекта от строителен надзор не е задължителна. Възможно е проектът да бъде входиран в съответната община и да се чака свикването на експертен съвет, който да разгледа и одобри внесената проектна документация. Такива експертни съвети се свикват сравнително рядко и при наличие на забележки се налага дадения проект да се коригира и разгледа на няколко последователни експертни съвета. Така съгласуването на проекта и издаването на разрешение за строеж може да отнеме няколко месеца. При представяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти за строежите от четвърта и пета категория Главния архитект на общината е задължен да одобри проектите и да издаде Разрешение за строеж в двуседмичен срок. Оценката на съответствието спестява на инвеститора много време и нерви, гарантира издаването на Разрешение за строеж и може да ускори началото на строителството с месеци.

 

Когато Арка консулт ЕООД извършва оценка на съответствието на инвестиционните проекти нашите специалисти следят относно:

•законността на заварените строежи в имота;

•законосъобразността на издадената скица (виза за проектиране) с указан начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила подробен градоустройствен план ;

•съгласуваността на пред проектни проучвания или идеен проект;

•спазването на изискванията на действащите нормативни актове за проучване и проектиране и БДС и Еврокодовете, към момента на изработване на проекта ;

•Пълнота и структурно съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания, а когато изчисленията са извършени с помощта на софтуерен продукт – пълни входно-изходни данни, както и данни за фирмата изработила лицензирания софтуерен продукт

•спазване на изисквания за безопасност на проекта, които включват: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топлосъхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на строителството чрез работен проект за изпълнение на строителството;

•съгласуваността на проекта с всички специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия в зависимост от вида на строежа ;

•съгласуваността между отделните части на проекта ;

•проверка на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи ;

•проверка на пълнота на проектната документация;

•проверка на издадените предварителни договори за присъединяване от експлоатационните дружества


При желание от страна на клиентите екипът на Арка Консулт ЕООД може да извърши и следните други услуги:


1. Съгласуваме проектната документация с експлоатационните дружества като подпомагаме своите клиенти при сключване на договори със съответните експлоатационни дружества:•„ЧЕЗ разпределение България” АД;
•„Софийска вода” АД;
•Топлофикация София ЕАД;
•газоразпределителни дружества;

2. Съгласуваме проектната документация с контролни органи като ги подпомагаме при издаване на указания за проектиране и консултираме целия процес на одобрение на проектите

. •Общините

•РИОКОЗ (Бивше ХЕИ)

•РИОСВ (околна среда)

•Пожарна и Аварийна Безопасност (ПАБ)

•Българска агенция по Безопастност на храните

•Зелени системи

•Улично осветление

•БТК

Към настоящият момент единствено възможно е издаването на Удостоверение за търпимост на сграда, като препоръчваме на нашите клиенти да бързат с процедурата поради реалната възможност тази практика да бъде прекратена в близко бъдеще. Що се отнася до самото узаконяване доскоро имаше два различни подхода за узаконяване на незаконните строежи, като ние препоръчвахме кой от двата е по – подходящ за всеки конкретен обект.

От Явор С. Ноември 12, 2017