Промяна предназначение и преустройство на търговски обект, апартамент, таван, магазин

 

П

ри проектирането и строителството помещенията във всеки строеж (или част от него) имат определено предназначение: апартамент, магазин, заведение, офис. Преустройство и смяна на предназначението се извършва в случаите когато по нотариалния акт и проекти (ако има такива) на дадена сграда или помещение е записано едно предназначение, а собственика има желанието да го използва за други цели..

 

По смисъла на Чл. 9 от НАРЕДБА № 1 /30ЮЛИ 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи:

 

   •(1) Строежи от четвърта категория са и реконструкция и основен ремонт на строежите по чл. 8, ал. 1 – 6 включително.

    •(2) Строежи от четвърта категория са вътрешните преустройства на сградите от първа до четвърта категория включително, с които се променя предназначението, без да се засяга конструкцията и без да се променят натоварванията.

   •всяко преустройството се приравнява на строеж от четвърта категория.

Крайната цел на всяко преустройството или промяната на предназначение е даденото помещение да се въведе в експлоатация и да бъде издадено разрешение за ползване на обекта с новото предназначение. Процесът на преустройство и/или промяна предназначение на помещение в търговски обект, офис, жилище или нещо друго преминава през следните основни етапи:

 

  1.Извършва се оценка на възможността за извършване на промяната на предназначението съгласно изискванията на законодателството (височина на помещенията, етаж на обекта, наличие на самостоятелен вход, паркоместа и др.);

 

   2.Изготвя се проект за преустройство и промяна предназначение съгласно изискванията на ЗУТ;

 

   3.Съгласуваме проектната документация с експлоатационните дружества като подпомагаме своите клиенти при сключване на договори със съответните експлоатационни дружества:

•„ЧЕЗ разпределение България” АД;

 

•„Софийска вода” АД;

 

•Топлофикация София ЕАД;

 

•Газоразпределителни дружества;

 

    4. Изготвяме Оценка на съответствието на инвестиционните проекти. Оценката на съответствието на проекта е задължителен за всички строежи от първа до четвърта категория и е задължителна предпоставка за издаване на Разрешение за строеж. Строителният надзор има специалисти по всичко специалности, включително пожарна безопасност (ПАБ) и хигиена и опазване на здравето на хората (ХЕИ). Нашите специалисти подписват и подпечатват всички проекти и Комплексния доклад за Оценката на съответствието на инвестиционните проекти. Към комплексният доклад издаваме становища и подпечатваме проектите по части пожарна безопасност и хигиена, с което се избягва необходимостта от съгласуване на проектите от ХЕИ и ПАБ

    5. Осъществяваме Строителен надзор. Строителният надзор е задължителен участник в строителния процес при строежите от I до IV категория, който гарантира качествено изпълнение и безпроблемно въвеждане на строежа в експлоатация. Строителният надзор (чрез своите специалисти) е задължен да следи за осигуряване на съществените изисквания за носимоспособност, която се осъществява чрез контрол на качеството на влаганите материали и качеството на извършваните строително – монтажни работи. Строителният надзор има специалисти по всички специалности, включително пожарна безопасност (ПАБ) и хигиена и опазване на здравето на хората (ХЕИ). Затова и при изготвянето на окончателен доклад до ДНСК, РДНСК или Общината чл. 177 ЗУТ (Акт 16) за въеждане на строежа в експлоатация ние издаваме становища по части пожарна безопасност и хигиена, с което се избягва необходимостта от присъствието на инспектори от ХЕИ и ПАБ.

 

От всичко казано до тук се вижда, че преустройството и смяната на предназначение на даден строеж преминават през няколко етапа през които ние, екипът на „Петкова консулт“ ЕООД, сме задължителен участник, като активно съдействаме и спестяваме много време и усилия на нашите клиенти и гарантираме и ГАРАНТИРАМЕ качественото изпълнение и безпроблемното въвеждане на строежа в експлоатация и издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Арка консулт ЕООД успешно преустройва и променя предназначението на следните имоти:

•Преустройство и промяна предназначение на къща в детска градина, хоспис;

•Преустройство и промяна предназначение на къща в заведение, ресторант;

•Преустройство и смяна предназначение на къща в хотел, къща за гости;

•Преустройство и смяна предназначение на помещение в магазин за хранителни стоки;

•Преустройство и промяна предназначение на помещение във фризьорски салон, салон за красота, козметично студио;

•Преустройство и смяна предназначение на апартамент или магазин в ресторант, заведение за бързо хранене, закусвалня; •Преустройство и смяна предназначение на магазин в аптека;

•Преустройство и промяна предназначение на магазин в офис, приемна, кабинет;

•Преустройство и смяна предназначение на апартамент в офис, магазин, ателие;

•Преустройство и промяна предназначение на таван в ателие;

•Преустройство и смяна предназначение на помещение в амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ;

•Преустройство и промяна предназначение на апартамент в медицински център;

•Преустройство и промяна предназначение на апартамент в стоматологичен кабинет;

•Преустройство и промяна предназначение на магазин в амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина;

•Всякакви други обекти, като за повече информация се свържете с нас на контакти или вижте нашите обекти.


текст

текст

Към настоящият момент единствено възможно е издаването на Удостоверение за търпимост на сграда, като препоръчваме на нашите клиенти да бързат с процедурата поради реалната възможност тази практика да бъде прекратена в близко бъдеще. Що се отнася до самото узаконяване доскоро имаше два различни подхода за узаконяване на незаконните строежи, като ние препоръчвахме кой от двата е по – подходящ за всеки конкретен обект.

От Явор С. Ноември 12, 2017