Строителен надзор и други услуги свързани със строителството

Арка Консулт ЕООД е оправомощена да извършва Независим строителен надзор в строителството, притежаваща свидетелство № СК –........, прелицензирана № ...г. издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Investigationes demonstraverunt lectores


Строителният надзор е задължителен за всички строежи от първа до четвърта категория, а за сградите от пета категория не е задължителен, но наличието на консултант като нас значително улеснява строителството и гарантира безпроблемното въвеждане на сградата в експлоатация. (Повече информация за въвеждането в експлоатация на сградите от 5-та категория има в края на страницата или се свържете с нас на контакти) Задълженията на консултанта(строителния надзор) започват още преди започването на същинското строителство. Съгласно Чл. 157 от ЗУТ (2) Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 и лицето, упражняващо строителен надзор за обекта или от техническия ръководител за строежите от пета категория. Както се вижда строежът не може да започне без лицензирана фирма за строителен надзор, която да изготвя и подписва актове и да завери заповедна книга.

Строителен надзор – услуги

Строителния надзор е задължителен участник в строителния процес, който гарантира качествено изпълнение и безпроблемно въвеждане на строежа в експлоатация. Той изготвя и подписва всички актове и протоколи по време на строителството до завършването му и изготвя окончателен доклад (Акт 16) за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Investigationes demonstraverunt lectores


(1) Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за:

    1.законосъобразно започване на строежа;

    2.осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

    3.спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3;

    4.осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

    5.недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

(2) Строителният надзор се упражнява от консултант за строежите от първа до четвърта категория.

(3) Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството. Строителният надзор (чрез своите специалисти) е задължен да следи за осигуряване на съществените изисквания за носимоспособност, която се осъществява чрез контрол на качеството на влаганите материали и качеството на извършваните строително – монтажни работи. Строителният надзор има специалисти по всички специалности, включително пожарна безопасност (ПАБ) и хигиена и опазване на здравето на хората (ХЕИ). Затова и при изготвянето на окончателен доклад до ДНСК, РДНСК или Общината чл. 177 ЗУТ (Акт 16) за въеждане на строежа в експлоатация ние издаваме становища по части пожарна безопасност и хигиена, с което се избягва необходимостта от присъствието на инспектори от ХЕИ и ПАБ

Съгласно Чл. 168. от ЗУТ (1) Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за: 1.законосъобразно започване на строежа; 2.осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3.спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3; 4.осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 5.недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; (2) Строителният надзор се упражнява от консултант за строежите от първа до четвърта категория. (3) Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството. Строителният надзор (чрез своите специалисти) е задължен да следи за осигуряване на съществените изисквания за носимоспособност, която се осъществява чрез контрол на качеството на влаганите материали и качеството на извършваните строително – монтажни работи. Строителният надзор има специалисти по всички специалности, включително пожарна безопасност (ПАБ) и хигиена и опазване на здравето на хората (ХЕИ). Затова и при изготвянето на окончателен доклад до ДНСК, РДНСК или Общината чл. 177 ЗУТ (Акт 16) за въеждане на строежа в експлоатация ние издаваме становища по части пожарна безопасност и хигиена, с което се избягва необходимостта от присъствието на инспектори от ХЕИ и ПАБ

Съгласно Чл. 169. от ЗУТ (1) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за: 1.носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания; 2.безопасност при пожар; 3.хигиена, опазване на здравето и живота на хората; 4.безопасна експлоатация; 5.защита от шум и опазване на околната среда; 6.енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение Тук са представени основните стъпки, които трябва да се извървят в процеса на строителство на всеки строеж, включително и тези от 5-та категория: •Откриване на строителна площадка Акт 2 и заверка на Заповедна книга; •Следим за пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; •Следим за коректно изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и съществените изискванията към строежите; •Следим за качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност; •Проверяваме правилно изпълнение на строително – монтажни работи; •Фирмата отговаря за годността на строежите за въвеждането им в експлоатация, съгласно Наредба №3/31.07.2012г., за въвеждане в експлоатация на строежи на територията на Република България и за минималните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; •Представлява възложителя по време на строителството, ако е упълномощен за това; •След завършване на сградата на груб строеж изготвяме и заверяваме Акт 14; •изготвяме на технически паспорт на сградата; •Приемане на обекта и издаване на становища по всички части, включително за пожарна безопасност(ПАБ) и хигиена, опазване на здравето и живота на хората (ХЕИ); •След завършване на строежа, съставяме констативен акт по чл. 176 от ЗУТ (Акт 15); •Технически паспорт на строежа по чл. 176; •Изготвяме окончателен доклад до ДНСК, РДНСК или Общината чл. 177 ЗУТ (Акт 16); •Осъществяваме необходимите контакти за съставяне акт обр. 16; •Подпомагаме дейността на приемателната комисия за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Why Choose Us

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.

Hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat consequat. Vel eum in vulputate velit esse molestie consequat vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

Our Stats

Molestie consequat %

Feugiat consequat %

Riure dolor in hendrerit %

Hendrerit in vulputate %

Our Services


Many Reusable Elements

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis

READ MORE

Parallax Background

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis

READ MORE

Clean Modern Code

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis

READ MORE