Партньори

 

ДНСК

Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към всички строежи на територията на Република България.


СО НАГ (Направление “Архитектура и градоустройство”)

На тази страница може да намерите подробна информация за Направление “Архитектура и Градоустройство” и за услугите, които предлагат.


Софийска вода

Софийска вода предоставя жизненоважни услуги за над 1,5 милиона души в град София.


ЧЕЗ Електро

ЧЕЗ Електро е доставчикът на ел. енергия за Западна България.


Миси 97

Електроизграздане и електроразпределение.